Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej www.biophen.eu (zwaną dalej Stroną Internetową) jest GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze, adres: ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor (zwana dalej GLOBAL COSMED GROUP S.A. lub Spółką).

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak: imię i nazwisko, nick, adres zamieszkania, adres email.

GLOBAL COSMED GROUP S.A. nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane dobrowolnie przekazują swoje dane w konkretnym celu (np. prośby o udzielenie informacji lub innej korespondencji za pośrednictwem Strony Internetowej) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe są przechowywane, wykorzystywane, przekazywane lub w inny sposób przetwarzane zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i zawsze wyłącznie w zakresie – pod względem treści i czasu – wymaganym w określonym przypadku. Cele w jakich przetwarzane są zebrane przez GLOBAL COSMED GROUP S.A. dane osobowe obejmują m. in.: udzielanie odpowiedzi na pytania, spełnienie prośby lub zawiadomienie zainteresowanych osób lub innego postępowania dotyczącego zainteresowanych osób. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy GLOBAL lub usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Usługodawcy mogą zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki próbek towarów, dystrybucji materiałów reklamowych. GLOBAL COSMED GROUP S.A. wymaga, aby takie strony trzecie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby zainteresowanej.

Ponadto Dane Osobowe w zakresie w jakim są przetwarzane w systemach informatycznych Administratora będą przekazywane podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi hostingowe, wynajmu serwerów i usługi archiwizacji danych. 

GLOBAL COSMED GROUP S.A. gwarantuje, że nie sprzeda, ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim, może jednak zostać zobowiązana do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

Wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamy i marketingu.

Dane osobowe mogą być przechowywane przez GLOBAL COSMED GROUP S.A. i wykorzystywane dla celów reklamy lub marketingu, w tym dla takich celów jak, np. wysyłanie Newsletterów, próbek produktów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji. W przypadkach wymaganych prawem, określone działania marketingowe będą podejmowane pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu. Dane danej osoby Spółka może wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Może również wykorzystywać przekazane dane w celu analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.

Wycofanie zgody.

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody chyba że przepisy prawne nakładają na administratora obowiązek dalszego przechowywania danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy wysłać do GLOBAL COSMED GROUP S.A. na jeden z następujących adresów:
– Pocztą elektroniczną na adres: pr@globalcosmed.eu
– Pocztą tradycyjną na adres:
GLOBAL COSMED GROUP S.A.
ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom

Prawo do informacji.

GLOBAL COSMED GROUP S.A. informuje zainteresowaną osobę na jej życzenie o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na Stronie Internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii należy kierować pod jeden z adresów wskazanych w pkt. 3 powyżej.

  • Aby ułatwić korzystanie ze Strony Internetowej, GLOBAL COSMED GROUP S.A. wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (z ang. „cookies”). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Spółka stosuje cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, umożliwić jej sprawniejszą nawigację oraz prowadzić spersonalizowane działania reklamowe. Przykładowo, cookies pomagają stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez GLOBAL COSMED GROUP S.A. cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.
  • Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizującej oglądalność stron internetowych, udostępnionej przez Google, Inc („Google” ). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika na stronie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny  (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy zachowania użytkownika na stronie, tym samym mając możliwość tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics, a także świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
  • Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że po wykonaniu takiej czynności, funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone.
  • Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
  • Aby uniemożliwić wykrycie cookie przez Google, użytkownik może pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

GLOBAL COSMED GROUP S.A. nie gromadzi danych osobowych dzieci bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku stwierdzenia, że dane takie zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, GLOBAL COSMED GROUP S.A. postara się niezwłocznie je usunąć. W odniesieniu do tej czynności GLOBAL COSMED GROUP S.A. jest związana stosownymi instrukcjami wydanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Bezpieczeństwo danych.

GLOBAL COSMED GROUP S.A. wprowadziła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

Zmiany i aktualizacje.

GLOBAL COSMED GROUP S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego oświadczenia o ochronie danych w wybranym przez siebie momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawsze opatrzone jest stosowną datą wejścia w życie.

Automatycznie zapisane informacje (dane nieosobowe).

Po odwiedzeniu Strony Internetowej automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi. Są to np. nazwa dostawcy usług internetowych (lub z sieci firmowych, nazwa firmy), strona którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki używanej podczas odwiedzin. Te informacje są zbierane i analizowane w formie anonimowej. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności strony internetowej. Nie są one przetwarzane dalej, ani nie są przekazywane osobom trzecim.

Prawo do skargi.

Zainteresowanej osobie przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0%